Shareholder Services 股東服務

股東資訊

2024年股東常會


本公司董事會決議召開2024年股東常會
開會時間:2024年6月18日(星期二)上午9點30分
受理股東開始報到時間:上午9點00分
開會地點:台北市中正區中山南路11號8樓
     (財團法人張榮發基金會國際會議中心802會議室)
股票停止過戶期間:2024年4月20日至2024年6月18日
停止股票轉讓最後過戶日:2024年4月19日17時00分前
本公司股東得以電子方式行使表決權,行使期間:2024年5月19日至2024年6月15日
受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案時間:2024年4月2日至2024年4月12日
受理處所:李長榮科技股份有限公司公司治理處(台北市松山區八德路四段83號5樓)
本次股東會不發放紀念品

發佈日期 2024-03-14

股利政策

依公司章程規定

  • 本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅捐、彌補累積虧損(包含調整未分配盈餘金額)後,依法提撥百分之十為法定盈餘公積(但法定盈餘公積累積已達本公司實收資本總額時不在此限),次依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積。
  • 本公司每季盈餘分派或虧損撥補應經董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之決議,將應分派股息及紅利、法定盈餘公積或資本公積之全部或一部以發放現金之方式為之,並報告股東會。
  • 本公司分派盈餘前,應就獲利(所謂獲利是指本期稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益)提撥不低於百分之零點伍為員工酬勞及以獲利數額提撥不高於百分之二為董事酬勞,獨立董事則不參與董事酬勞分派。
  • 本公司盈餘分派或虧損撥補得每季終了後為之,以發行新股方式為之時,應提請股東會決議後分派之;以現金方式為之時,應經董事會決議辦理,並報告股東會,無須提交股東會請求承認。
  • 本公司股利政策係配合公司獲利情況、資本結構及未來營運需求等因素,每次盈餘分派時,就可分配盈餘提撥不低於10%分配股東股息紅利,惟累積可分配盈餘低於實收資本額時,得不予分配;股東股息分派得以現金或股票方式發放,股東現金紅利分派之比例以不低於股東紅利總額之百分之十為原則。

股利發放

股利年度     現金股利     股票股利 合計     股東會日期   除權息交易日   最後過戶日   除權息基準日   股利發放日
2023     0     0 0     2024/6/18                
2022     0.5     0 0.5     2023/6/28   2023/8/1   2023/8/2   2023/8/7   2023/8/28
2021     1.5     0 1.5     2022/6/23   2022/7/28   2022/7/31   2022/8/5   2022/8/26
2020     0.66666667     0 0.66666667     2021/7/20   2021/12/2   2021/12/5   2021/12/10   2021/12/30
2019     0.6     0 0.6     2020/6/24   2020/7/28   2020/7/29   2020/8/3   2020/8/31
2018     1.60     0 1.60     2019/6/18   2019/7/5   2019/7/8   2019/7/13   2019/8/9
2017     3.2008361     0 3.2008361     2018/6/27   2018/7/19   2018/7/20   2018/7/25   2018/8/23
2016     0     0 0     2017/4/25   -   -   -   -
單位:新台幣元

股務代理

中國信託商業銀行代理部

100台北市重慶南路一段83號5樓

Tel +886-2-66365566
Fax +886-2-23116723
www.ctbcbank.com

go top